Jump to Navigation

MR / OR

OR

De ouderraad bestaat uit een aantal actieve ouders, die zich in samenwerking met het team bezighouden met het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen. Daarnaast probeert de ouderraad de ouders te betrekken bij de school, int zij de vrijwillige ouderbijdrage en besteedt zij dit geld op een verantwoorde wijze, zodat genoemde activiteiten ook bekostigd kunnen worden.

Het jaarverslag van afgelopen schooljaar ('14-'15) kunt u hier als pdf inzien.
 

MR

Aan iedere school is, wettelijk verplicht, een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad wordt volgens een reglement door ouders én personeel gekozen.

De MR bestaat uit ouders en personeel en biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de directie en het bestuur. Bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad zijn:

  • het bespreken van de algemene gang van zaken met het bestuur. De MR kan hierbij op eigen initiatief voorstellen doen. Het bestuur moet alle inlichtingen verstrekken die de MR verlangt.

  • advies geven over school-inhoudelijke aspecten zoals onderwijsinhoudelijke zaken, benoemingen van personeel en groepsindeling.

Om praktische redenen zijn veel van bovengenoemde zaken gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Hierin zijn bestuursleden, leerkrachten, en ouders van alle OZHW-scholen vertegenwoordigd. Het medezeggenschapsreglement is voor iedereen ter inzage. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. U bent van harte welkom.

De voorzitter van de Medezeggenschapsraad van De Twee Wieken is Lonneke van Vloten.

 Main menu 2

about seo